П'ятниця, 11 грудня
громадсько-правовий тижневик
Тижневик « Іменем закону » та додаток « Моменти »
представляють об'єднане інтернет-видання imzak.org.ua
Рубрики Усі рубрики
Служба
13/07/2015 10:16

Чужому навчаємось і свого не цураємось

На базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, що в Яворівському районі Львівщини, з 16 червня триває другий етап українсько-американських військових навчань «Фіарлес Гардіан – 2015» («Безстрашний захисник – 2015»), під час якого близько трьохсот бійців Північного та Східного оперативно-територіальних об’єднань Національної гвардії України проходять підготовку під керівництвом військовослужбовців зведеного батальйону 173-ї повітряно-десантної бригади Армії США.

Варто зазначити, що йдеться не лише про опанування нових тактичних прийомів та інших тонкощів бойової виправки, а й про «повне занурення» у військове життя «у стилі дядька Сема», починаючи від щоденної пів­то­рагодинної ранкової зарядки з чо­тирикілометровим кро­сом і си­ловими вправами. Як по­відомив один з українських офі­церів, ка­пі­тан Тарас Єфі­мен­ко, серед пер­ших вражень гвар­дійців також заокеанські стан­дар­ти сол­датського хар­чу­ван­ня – різ­но­­манітного й по­жив­но­го, з не­об­­меженою кількістю ово­чів та фрук­тів, досить легке подо­лан­ня «мовного бар’єру» (на­віть за від­сутності пере­кла­да­чів), а та­кож – застосування у навчаль­но­му процесі… художніх кіно­філь­мів на кшталт «Поря­ту­нок ря­до­во­го Раяна», що слу­жать по­сіб­ником для вивчення та об­го­во­рен­ня різних тактичних ситуацій.
Днями завершився перший із п’яти модулів другого етапу нав­чань, під час якого бійці НГУ ­ двох тижнів опановували основ­ні прийоми стрільби, тактику реагу­вання на прямий і не­пря­мий обстріл, покращували на­вич­­ки з маскування, надання пер­шої медичної допомоги та ін­ших предметів. За повідом­лен­ням американського військо­вого журналіста сержанта Олек­санд­ра Скрипничука, «конт­роль­ною роботою» для гвар­дійців стало 10-сту­пеневе тесту­вання, про яке його організатор, коман­дир взво­ду 173-ї бригади дру­гий лей­тенант Джозеф Фре­шетт за­зна­чив: «Ми зробили це оціню­ван­ня для бійців досить напру­же­ним та стресовим, щоб під час ви­конання практичних вправ пере­вірити їхні інди­ві­дуаль­ні навич­ки та знання в умо­­вах, наближених до реаль­них». Як зауважив офіцер, це тесту­вання ста­ло однією зі змін, запро­ва­дже­них у другому етапі «Фіар­лес Гардіан – 2015» для того, щоб дати змогу десант­ни­кам ефективніше навчати гвар­дійців шляхом виявлення їхніх сильних і слабких сторін.
«Марафон» смугою з десяти навчальних «точок» українці подолали успішно. Інструктор сержант Джордан Керр прокоментував це так: «Я був вражений високим рівнем мотивації, яку продемонстрували українські солдати. Вони відточили свої навички і готові рухатися далі до складніших тренувань». Як зазначив у своєму матеріалі сержант Скрипничук, після перевірки індивідуальних навичок гвардійці поступово переходитимуть «до рівня виконання завдань у складі відділення, взводу й роти, що дасть їм змогу діяти як військово­служ­бовцям-професіоналам, здат­ним захистити суверенітет Ук­раї­ни від усіх внутрішніх та зов­ніш­ніх загроз».
Також військовослужбовці 173-ї бригади продовжують приділяти багато уваги за­хо­дам, спрямованим на на­ла­го­джен­ня зв’язків із громад­ськістю. У червні американські десантники потоваришували з уч­ня­ми середньої загаль­но­ос­віт­ньої школи села Старичі Яворівського району. Під час екс­курсій до шкільних парку та Му­зею-майстерні народної творчості гості познайомились із традиціями Яворівщини, а зго­дом взяли участь у заняттях ра­зом із школярами, які опа­но­ву­ють народні ремесла в нав­чаль­ному центрі «Мастак».
18 червня у Львові на запрошення «Волонтерської сотні» Українського католицького університету «небесні солдати» США провели зустріч зі студентами, працівниками та численними гостями навчального закладу. Як повідомила прес-служба УКУ, під час заходу керівник навчань від США, підполковник Тодд Браун, командир однієї з частин 173-ї бригади – 2-го батальйону 503-го піхотного полку «Скеля» – розповів, що протягом двох років його перебування на посаді десантники з’єднання, яке розквартироване в Італії та Німеччині, брали участь у військових навчаннях у багатьох країнах в Естонії, Литві, Угорщині, Туреччині й навіть у далекому Камеруні.
«Проти інших країн, в яких я служив, українська армія має непогане спорядження, і ми навчаємо, як максимально корисно використовувати те, що вже є, – зазначив підполковник Браун. – Мої солдати також багато чого навчилися від українських колег, ми зацікавлені в такому обміні досвідом. Як ветеран Афганістану та Іраку я добре розумію ваші проблеми, ситуацію війни, яку Україні нав’язали». 
На думку офіцера, серед того, чого на­сам­пе­ред потребують українські війсь­кові – бро­не­жи­лети, комп’ютерна тех­ніка, при­лади нічного ба­чен­ня. Крім того, за­хис­никам Украї­ни слід зо­се­ре­дитися на фі­зич­ній підготовці та мати сильний, здо­ровий і кри­тич­ний розум – адже, за сло­вами під­пол­ков­ни­ка Брауна, са­ме міцний ду­хов­ний стрижень до­по­магає не лише витримувати обстрі­ли та три­валі відрядження, а й долати психологічні розлади, які часто трапляються після війни.
А  27 червня на плацу Міжнародного центру миротворчості та безпеки відбулася урочиста церемонія, яка американською військовою термінологією іменується «зміна командування»: у присутності ко­мандира 
173-ї бригади пол­ков­ника Майкла Фостера перед стро­єм учасників навчань під­пол­ковник Браун передав пов­но­важення і Бойовий прапор час­тини новопризначеному ко­ман­диру «Скелі» під­пол­ков­нику Майк­лу Клоепперу. Участь у цьо­му заході українських гвар­дійців, які стояли в па­рад­них ла­вах пліч-о-пліч з аме­ри­кан­сь­кими десантниками, стала сим­во­лом партнерських стосунків і взаєм­ної поваги, на чому особ­ли­во наголошували під час тра­диційних промов. Зокрема, під­пол­ковник Клоеппер заявив: «З на­шими українськими парт­не­ра­ми, що стоять у цьому строю, ми розділяємо спільне ро­зу­мін­ня війни, боротьби та труднощів. Ми розділяємо завдання, ми розділяємо місію. Я дуже вдяч­ний за те, що ви вирішили стояти сьо­го­д­ні разом із нами, де­мон­стру­ючи визнання нашому ба­таль­йону. Для нас велика честь служити разом з вами заради спільної мети».
Підготував Сергій КОВАЛЕНКО, «ІЗ».
Фото Олександра СКРИПНИЧУКА

друкувати

Коментарi

Додати коментар

Інші статті